Privatlivspolitik
for patienter

Version:
15.12.2020

I
denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Lægerne
Ramsherred, Ramsherred 10, 1. sal 5700 Svendborg, CVR 41445106
behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Behandling
af oplysninger

I
forbindelse med vores samtale, undersøgelse, diagnostik og
behandling af dig som patient indsamler og behandler vi som
dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi
forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og
journalføringsbekendtgørelsen.

Typer
af oplysninger

Vi
indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i
det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige
kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt.
  e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer og
  sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige
kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger (f.eks.
  journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder,
  scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse
  samt religiøse forhold.

Formål

Vi
behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse,
  diagnostik og behandling af dig
 • Udarbejdelse af
  lægeerklæringer

 • Udarbejdelse af attester til
  brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller
  henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller
  sygehuslaboratorier, herunder modtagelse og formidling af nødvendige
  patientoplysninger mellem sundhedspersoner, fx bookede aftaler,
  diagnoser og behandlingsplaner
 • Afholdelse af
  videokonsultationer, hvis relevant
 • Eventuel anvendelse af
  billedmateriale til diagnostik

 • Medicinordinationer, herunder
  udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske
  kvalitetsdatabaser
 • Rekvisition af
  laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelser
  i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s
  databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant
  sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale
   principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel
   for behandlingen

  • Iværksættelse og
   vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske
   sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at
   hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre
   modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af
   overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser
   af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer

  • Undersøgelse af mistanke
   eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og
   myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler
   og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner
   og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med
   registrerede og tredjeparter
  • Statistiske undersøgelser og
   videnskabelig forskning

Frivillighed

Når
vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du
personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give
disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os
personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene
ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge,
diagnosticere eller behandle dig.

Kilder

I
nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre
sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske
journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i
overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse
af personoplysninger

I
det omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse,
diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger
blive videregivet og delt med modtagerne nævnt her nedenfor.

 • Der videregives oplysninger
  til andre
  sundhedspersoner
 • Der videregives oplysninger
  til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for
  Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer,
  utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale
  myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der
  foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning
 • Ved henvisning af patienter
  videregives oplysninger til de
  sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt
 • Ved indberetning af
  laboratorieprøver
  videregives prøverne til sygehuslaboratorierne
 • Ved indberetning af
  oplysninger
  i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives
  oplysninger til de regionale afregningskontorer
 • Ved udstedelse af recepter
  videregives oplysninger
  til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK
 • Ved indberetning til kliniske
  kvalitetsdatabaser
 • I andre tilfælde videregives
  oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber

Lovgrundlag
for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det
juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine
personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige
  patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige
  personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel
  6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles,
  behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens
  artikel 9(2)(c) og (h)
 • Herudover er vi forpligtet til
  at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige
  patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6,
  bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler
  (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt
  sundhedslovens kap. 9
 • I de tilfælde, hvor vi ikke
  er forpligtet til at behandle dine personoplysninger efter
  sundhedslovens kap. 9, indhentes og videregives dine
  personoplysninger alene til andre sundhedspersoner med dit
  forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 42a – 42e
 • Oplysninger til brug for
  afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til
  regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen
  praksissundhedslovens §60
 • Medicinordinationer på
  recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter
  reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og
  dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3
 • Kliniske patientdata
  videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i
  sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af
  oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også
  videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient
 • Dine personoplysninger
  videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående
  samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og
  9(2)(a)
 • Dine personoplysninger
  videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke
  efter reglerne i sundhedslovens § 43
 • Ved afdøde patienter kan
  visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende
  reglerne i sundhedslovens § 45

Tilbagekaldelse
af samtykke.
Hvis
behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har
du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder
samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse
af samtykket, herunder en videregivelse, der er baseret på samtykke.

Modtagere
af personoplysninger, herunder databehandlere

Dine
personoplysninger behandles og opbevares hos følgende modtagere,
herunder vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og
efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.:

 • XMO/CGM
 • KiAP

 • Webreq
  og Webpatient

Opbevaringsperiode

Vi
opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at
varetage de ovenfor angivne formål. Vi har dog i henhold til
journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare
patientjournaler i minimum 10 år efter seneste optegnelse i
patientjournalen. Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til
at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i
forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i
så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dinerettigheder

Du
har ifølge databeskyttelseslovgivningen visse rettigheder, som vi er
forpligtet til at oplyse dig om, herunder retten til indsigt i
personoplysninger og i særlige tilfælde ret til at få ændret
ukorrekte oplysninger, ret til at få slettet oplysninger, ret til at
få begrænset oplysninger, ret til dataportabilitet samt ret til at
gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne.

Vi
skal dog gøre dig opmærksom på, at dine rettigheder er begrænset
af den lovgivning, som gælder for praktiserende læger, herunder
f.eks. journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14 bestemmer, at der
ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene foretages
rettelser / tilføjelser.

Du
har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er
utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du
finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål
vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen
af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på følgende
kontaktoplysninger:

Kontaktoplysninger
på klinikken:

Lægerne
Ramsherred

44403924

Ramsherred
10, 1. sal

5700
Svendborg

CVR:
41446106

Dato:
15.12.2020